"Je bent verstandelijk en religieus beperkt" zei mijn kleine broer toen wij over een onderwerp in discussie waren. Hij probeerde mij met alle macht van zijn mening te overtuigen, en ik probeerde hetzelfde bij hem. Toen hij de hoop verloren had en al zijn pogingen om mij te overtuigen mislukt waren, zei hij het tegen mij alsof hij mij beschuldigde. En alsof hij de waarde van mijn mening daarmee wilde verminderen.

Voor een moment had woede mij overmand. Door de beschuldiging van mijn broertje dat ik verstandelijk en religieus minder zou zijn. Hij had geen recht om te bepalen of het niveau van mijn geloof hoog is of beperkt. Of dat mijn verstand zijn denkwijze niet zou kunnen volgen omdat mijn verstand beperkt zou zijn.

Ik wilde echter niet dat mijn woede mijn manier van discussiëren met hem zou beheersen. Ik zweeg een poosje zodat mijn woede zou verminderen en ik mijn gedachten kon ordenen. Zodat ik in staat zou kunnen zijn om hem te overtuigen dat het niet juist is om mij zo te beschuldigen.

Na een moment van rationeel denken zei ik hem rustig en met een glimlach: "Ja, ik geef het toe. Ik ben beperkt in mijn verstand en geloof. En hoe kan ik de overlevering (hadith) van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) ontkennen?"

Verbaasd groeide mijn broertje in zelfvertrouwen na mijn erkenning. Zijn glimlach symboliseerde zijn "overwinning". Hij dacht dat ik mij aan zijn mening had overgegeven en dat ik had toegegeven dat het mij niet zou passen om een mening te hebben. Omdat ik "beperkt" was in mijn verstand. En hiermee leek het onderwerp in zijn voordeel beslist.

Terwijl hij genoot van zijn "overwinning" op mij stelde ik hem de volgende vragen:

"Broeder, kun je mij uitleggen hoe ik 'beperkt' ben in mijn verstand en in mijn geloof?" Mijn broertje zweeg en dacht na. Ik vervolgde: "En kun je de rest van de overlevering noemen die je gebruikt hebt voor de opmerking die je hebt gemaakt?"

Zijn glimlach verminderde bij elke vraag die ik stelde totdat het geheel verdwenen was. Het werd vervangen door verwarring. Hoe moest hij deze vragen beantwoorden? Hij begon te stotteren en te stotteren. Van zijn vele uitdrukkingen begreep ik niet meer dan "eigenlijk kan ik mij de nobele overlevering niet herinneren." Ik negeerde zijn antwoorden en ging verder met vragen stellen.

"Denk je dat Allah jouw gebeden en aalmoezen wel accepteert maar niet die van mij? En krijg jij als je bidt, schenkt of goede daden doet meer beloning dan als ik dat doe omdat ik als vrouw 'beperkt' ben in mijn geloof?"

Zelfverzekerd antwoordde hij: "Nee natuurlijk niet, dit heb ik niet gezegd."

Ik zei: "Wat wordt er dan bedoeld met 'beperkt in mijn geloof'?"

Om niet weer zijn gestotter aan te moeten horen ging ik verder zonder zijn antwoord af te wachten.

"En hoe denk je dat mijn verstand 'beperkt' is? Denk je dat jou hersens anders zijn dan die van mij? Dat Allah mannen complete hersens heeft gegeven en dat vrouwen de helft hebben gekregen?"

Hij schudde nee. Alsof hij goed wist dat ik genoeg had van zijn gestotter. Of misschien voelde hij dat hij zich in een positie had gewerkt waar hij niet heelhuids uit kon komen.

Ik zweeg eventjes en keek vervolgens goed naar het gezicht van mijn verwarde broertje. Ik probeerde de muren van zijn geest te doorbreken en te ontdekken waar hij nu aan dacht. Ik keek naar hoe zijn blik van de ene plek naar de andere reisde. Hij durfde mij niet in de ogen te kijken. Hij vatte mijn zwijgen op als een teken om op mijn vragen te antwoorden en hij begon weer te stotteren. Ik kreeg medelijden met hem. Ik ging dichtbij hem zitten en pakte zijn hand vast en zei: "Ik weet dat je niet begrijpt wat je gezegd hebt." Misschien heeft hij sommige mannen de uitspraak op een manier horen zeggen die de indruk wekt dat vrouwen minderwaardig zijn.

Ik zei: "Mijn dierbare, ik vraag je nu om goed naar mij te luisteren en mij niet te onderbreken totdat ik klaar ben met wat ik wil zeggen. Daarna mag je zeggen wat je wilt en zal ik naar je luisteren. Afgesproken?"

Het was alsof ik nu voor hem een weg had vrij gemaakt om gered te worden van mijn vragen. Hij glimlachte en zei: "Met plezier!"

Ik zei: "Luister nu naar de nobele overlevering die ik je ga vertellen."

Aboe Saa’id Al Khodri zei: "De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) ging op de 'eid el adha (offerfeest) of de 'eid el fitr (feest na Ramadan) naar de gebedsruimte. Hij kwam langs wat vrouwen en zei: 'O vrouwen, doe giften. Ik heb jullie als de meerderheid in de hel gezien.' Ze zeiden: 'Waardoor O Boodschapper van Allah?' Hij zei: 'Jullie vloeken veel. Ik heb geen enkele verstandelijk en religieus beperkte gezien die meer door een serieuze man bewonderd wordt dan jullie.' Ze zeiden: 'Wat is onze beperktheid van geloof en verstand O Boodschapper van Allah?' Hij zei: 'Is de getuigenis van een vrouw niet de helft van de getuigenis van een man?' Zei zeiden: 'Ja.' Hij zei: 'Dit is van de beperktheid van haar verstand.' Hij zei: 'Is het niet zo dat wanneer zij menstruatie heeft zij niet kan bidden en niet kan vasten?' Zij zeiden: 'Ja.' Hij zei: 'Dit is van de beperktheid van haar geloof'."

Met "beperktheid van verstand" wordt hier bedoeld dat vrouwen over het algemeen minder goed hun emoties kunnen bedwingen en zelfbeheerst kunnen blijven dan mannen. Haar getuigenis is de halve getuigenis van een man omdat zij meer beïnvloed wordt door haar gevoel van medeleven en ze daardoor sneller iets vergeet. Dit is wat er met "beperktheid van verstand" wordt bedoeld.

Met "beperktheid van geloof" wordt hier bedoeld dat de man per maand 150 verplichte gebeden moet bidden (5 per dag) terwijl dat bij de vrouw minder is. Dit komt vanwege de Islamitische regel die zegt dat als een vrouw menstruatie heeft zij niet mag bidden. Iets soortgelijks geldt voor de vastentijd (Ramadan): de man dient deze periode helemaal te vasten maar de vrouw mag niet tijdens haar menstruatie vasten. Alle gemiste dagen moeten later worden ingehaald (gebeden hoeven niet worden ingehaald).

"Alle dagen?" zei mijn broertje verbaasd.

"Ja, het is verder bekend dat over het algemeen geldt dat vrouwen die geen menstruatie (meer) krijgen niet (meer) zwanger kunnen worden of een kind kunnen baren. Allah heeft het bloed als voedsel gemaakt voor de ongeboren baby." Ibn Al Qayim heeft gezegd: "De menstruatie van een vrouw is heel belangrijk voor haar en maakt haar compleet. Het niet menstrueren is hierom onnatuurlijk en maakt haar incompleet."

"Dit vermindert niet de waarde van de vrouw. 'Beperkt van verstand' is zij omdat ze gevoeliger is voor haar emoties. 'Beperkt in religie' is zij omdat zij soms niet mag bidden. Dit maakt een vrouw niet beperkt in het niveau van haar geloof. Het woord 'beperkt' moet dus niet verkeerd worden opgevat."

De Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft de waarheid gesproken toen hij zei: "Ik heb geen enkele verstandelijk en religieus beperkte gezien die meer door een serieuze man bewonderd wordt dan jullie."

"Om deze reden, beste broertje, moet je goed weten dat het niet voor je is toegestaan om te zeggen 'Vrouwen zijn beperkt in geest en religie' op een manier alsof je je hoger voelt dan vrouwen. En je op deze manier haar recht plundert op het religieus zijn en het hebben van een scherpe geest. Dit is voor jou als moslimman niet toegestaan."

"Je neemt het stukje wat je wilt van de overlevering en je negeert de rest."

"Dat is alsof je het stuk uit de Qoraan leest 'Nadert niet de salaat' {QS 4:43} en dan stopt of het stuk 'Wee de verrichters van de salaat' {QS 107:4} en dan stopt!"

"Als je op die momenten stopt, verandert de betekenis van de verzen. Jij hebt iets soortgelijks gedaan. Je hebt van de overlevering enkel genomen wat je beviel en de rest heb je genegeerd. Hierdoor kreeg het een totaal andere betekenis."

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Vrouwen zijn de zusters van mannen." [Genoemd door Imam Ahmed en anderen. De hadith is hassan.]

Mijn broertje verontschuldigde zich voor zijn verkeerde begrip van de betekenis van de overlevering. Wat was ik daarmee verheugd! Maar wanneer zullen de rest van de mannen (die een verkeerde houding hebben) de overlevering goed begrijpen?