Een gezegende maand staat eraan te komen. Een maand van vrijgevigheid, berouw en gelukzaligheid. Een maand die wij hopen uit te treden, met een schoner hart, dan hoe we deze maand zijn binnen getreden. Een maand die ons de kans schenkt om (nog) dichter bij Allah te komen en ons doet nadenken over wat ons te wachten staat. Een maand van saamhorigheid en liefde. Een maand van vasten en bidden. Een maand waar we elkaar gaan leren te vergeven, excuses voor elkaar verzinnen en niet continu op elkaars fouten zitten te vitten. Maar een excuus vinden voor elkaars fouten, net zoals wij elke keer in staat zijn een excuus voor onszelf te vinden. Een maand waarbij het niet alleen om het aanbreken van maghreb aanbreekt, zodat we onszelf weer kunnen volproppen met al het lekkers dat op tafel wordt voorgeschoteld. Maar juist een maand die ons doet stil staan, wat onze broeders en zusters te verduren hebben. Wanneer wij bij el maghreb ons gebed veilig kunnen verrichten en lekker kunnen eten van dat wat onze eigen handen hebben gemaakt, of degene die nog thuis wonen, wat mama's handen hebben gemaakt, is er aan de andere kant van de wereld in diverse landen een gebrek aan voedsel, schoon water en schoon kleding. Duizenden moslim broeders en zusters die gevangen zitten en die niet bij hun families aan tafel deze gezegende maand kunnen beleven.

De ovens staan vanaf de ochtendgloren aan en gaan niet uit tot na 'Ishaa en bij Soehoer gaan de ovens en fornuizen weer aan. De hele dag zijn we in de keuken om allerlei soorten lekkernijen klaar te maken. Maar dat is niet waar Ramadan om draait. Noch is dat de essentie en legalisatie van de Ramadan. Dat is niet de reden waarom Allah (soubhanahoe wata'ala) ons bevolen heeft in Ramadan te vasten. De reden is namelijk als volgt:

"O, jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen." {QS 2:183}

Waarom de Ramadan? Zodat wij Godsvrees gaan ontwikkelen. Zodat onze geweten en hart vol zal zijn met vrees voor Allah (soubhanahoe wata'ala)!

Dit is juist een maand van lang in gebed staan, de Qoraan helemaal uitlezen, de armen en behoeftigen helpen, zoveel mogelijk je ouders proberen te helpen, weeskinderen te helpen, je medemens op straat helpen, zoveel mogelijk de salaam te verspreiden en te glimlachen naar je zusters (broeders naar de broeders natuurlijk), leuke dingen te doen met de kinderen en hen leren over de Ramadan, met elkaar te wedijveren in het goede en elkaar weerhouden van het slechte, kennis opdoen, ahadith leren, Qiyam al-Layl. Dit is Ramadan! Zo komen we dichterbij Allah. Anders is het weer een verloren Ramadan, als we weer alleen de hele dag in de keuken staan. En wat voor profijt heeft Ramadan dan voor ons? De sahaba (radia Allahoe 'anhoem) die maakten zich zes maanden van tevoren al klaar voor de Ramadan en zij smeekten Allah om hun vasten en daden te accepteren in de Ramadan. Zes maanden, soubhana'Allah!

En wie heeft ons de garantie geschonken dat wij deze Ramadan nog halen? Wie heeft ons de garantie gegeven dat wij de volgende Ramadan halen? O Allah, laat ons deze Ramadan uit treden met een hart en geweten dat vol vrees is voor U en zuiver onze harten van uiterlijke vertoon en sier ons met imaan.

Laten we met zijn allen optimaal gebruik maken van deze Ramadan, om ons te zuiveren van onze fouten en om dichter bij Allah te komen. Om onze broeders en zusters niet alleen in onze doe'a te gedenken en Allah te smeken om hen bij te staan, maar laten we ook onze mouwen opstropen en er echt werk van maken. Open je portemonnee en schenk liefdadigheid in deze gezegende maand en help onze broeders en zusters, zodat ook zij voedsel hebben en enige vreugde van Ramadan kunnen meemaken.

"Verloren en arm is degene die slechts in staat is zijn eigen hachje te redden. En rijk is degene die een ander boven zichzelf verkiest."

Het gebed is de provisie van de zuivere persoon, en het plezier van de gelovige. Maar in de donkerte diepte van de nacht, waarin de oogleden half open staan en ogen sluiten, bestaat er een plezier dat alleen gevoeld kan worden door degenen die er oprecht naar streven.

Allah beschrijft de vromen als volgt (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar de Moettaqoen (de vromen) verblijven in Tuinen en bij bronnen (in het Paradijs) Zij nemen wat hun Heer hun geeft. Voorwaar, zij behoorden voorheen tot de weldoeners. Zij plachten gedurende de nacht weinig te slapen. En in de laatste uren van de nacht smeekten zij om vergeving." {QS 51:15-16}

Al-Hassan al-Basri (rahimahoe Allah) zei: "Zij streefden hard om ’s nachts in het gebed te staan, en zij sliepen ’s nachts slechts een beetje. Zij bleven bidden tot vlak voor zonsopgang, het moment waarop zij Allah om vergiffenis smeekten." Zij vulden hun nachten dus met aanbidding, en je zag hun wakker wanneer anderen sliepen, alert wanneer anderen onwaakzaam waren, en daardoor zie je het licht van gehoorzaamheid (aan Allah) op hun gezichten.

Iemand zei tot al-Hassan al Basri (rahimahoe Allah): "Waarom hebben deze mensen, die ’s nachts (tahajjud) bidden, de mooiste gezichten?" Hij zei:"Omdat ze alleen direct spreken tot de Meest Barmhartige, dus Hij kleed ze met Zijn Licht" En een van de oprechten heeft gezegd: "De mensen die in de nacht bidden kennen meer plezier in hun gebed, dan de mensen die zich bezig houden met vergankelijke zaken wanneer zij zich bezig houden met die zaken. Zonder de nacht zou ik niet langer willen verblijven in deze wereld." En ibn al-Moenkadir zei: "Ik ken geen enkel plezier meer in deze wereld behalve drie: Het bidden in de nacht (qiyaam al layl), mijn broeder (in religie) ontmoeten, en het bidden in gemeenschap (djamaa'ah)."

Qiyaam al-layl is een worsteling tegen het ego (jihaad an-nafs), een poging tot versterking van wilskracht, het versterken van de intentie, het verslaan van de Shaytaan, een training voor het lichaam en een veldslag tegen verlangens en lusten.

’s Nachts bidden terwijl de mensen slapen is een betuiging van toewijding en oprechtheid jegens Allah, moge Hij verheerlijkt worden, en een manier om het hart te zuiveren van situaties waarin men te koop loopt met zijn aanbidding.

''Sta op in de duisternis van de nacht,

en zoek Degene aan Wie het bestuur toebehoort,

Reik uw handen uit naar Hem in de duisternis, Hem verzoekend,

Zeg: ‘O Almachtige, Uw vergiffenis, laat me de hoop niet verliezen

Want U bent mijn hoop, mijn doel, mijn eindbestemming!’”


[Arabische dichtkunst]

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht, zich neerknielend en staand (in de salaat doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de Barmhartigheid van zijn Heer beter (...of de ongelovige)? Zeg: 'Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?' Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken." {QS 39:9}

Ibn ‘Abbaas (radia Allahoe 'anhoe) zei: “Wie wil dat Allah het staan (voor Allah) voor hem vergemakkelijkt op de Dag des Opstanding, laat hem zorgen dat Allah hem ziet in de duisternis van de nacht, knielend en staand (in het gebed). Laat hem zich bezighouden met het Hiernamaals, hopend op de genade van zijn Heer.”

"Laat je ogen geen slaap proeven;

Laat tranen langs je wangen vloeien.

Weet dat je zal sterven en tot verantwoording wordt geroepen

O jij die volhardt in het zoeken van de Woede van Allah!

Allah heeft mensen die oprecht van Hem houden,

En Hij is tevreden met hen en maakt hen tot Zijn speciale dienaren.

Mensen die, wanneer de duisternis hen omvat,

De nacht doorbrengen, knielend en staand (in het gebed)

Hun magen ledig, omdat ze te trots zijn om van mensen te vragen,

Want zij accepteren slechts voedsel dat halaal is."

[Arabische dichtkunst]