Door: Sheikh 'Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz

Vraag: "Wat voor woorden van leiding heeft U voor de Moslim gemeenschap, met de komst van de Ramadan?"

Antwoord: "In de naam van Allah, alle lof is aan Allah alleen, en moge Allah gebeden en zegeningen op onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn familie en zijn metgezellen zenden en wie geleid is door zijn leiding. En wat volgt:

Zeer zeker, betreffende de komst van de gezegende maand Ramadan, adviseer ik mijn Moslim broeders en zuster om vrees voor Allah, de Almachtige en Majesteitelijke te hebben, en te streven naar goede daden, en oprecht advies te geven en geduldig te zijn met het advies, en elkaar te assisteren in goede daden en vroomheid, en waakzaam te zijn van alle zonden die Allah verboden heeft, waar iemand dan ook mag zijn, in het speciaal gedurende deze nobele maand, want zeer zeker is het een grootse (kostbare) maand, waarin de beloning voor goede daden wordt vermenigvuldigd.

Fouten (zonden) worden gedurende deze maand vergeven, voor diegene die vasten en vrijwillige gebeden verrichten, met oprecht geloof en hoop om Allah`s beloning te bereiken.

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd:

“Diegene die gedurende de Ramadan vast, met oprecht geloof en hopende Allah`s beloning te bereiken, al zijn voorgaande zonden zullen dan vergeven worden.”

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd:

“Wanneer de maand van Ramadan begint, zijn de poorten van de Hemel geopend en de poorten van het Hellevuur gesloten en zijn de duivels geketend.”

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd:

“Vasten is een schild of bescherming van het Vuur en van het begaan van zonden. Als een van jullie aan het vasten is, moet hij seksuele gemeenschap met zijn vrouw vermijden en het maken van ruzie, en als iemand wil vechten of ruzie wil maken met hem, moet hij zeggen: 'Ik ben aan het vasten.'”

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft ook gezegd: (op autoriteit van Allah):

“Alle daden van de zoon van Adam zijn voor zichzelf, een goede daad is gelijk aan tien maal zijn gelijkwaardigheid, behalve het vasten, want voorwaar het is voor Mij, en ik zal er een beloning voor geven. Hij liet zijn behoeften, zijn eten, zijn drinken voor Mij. Er zijn twee plezierigheden voor de vastende persoon, een op het moment als hij het vasten verbreekt, en de andere op het moment als hij zijn Heer ontmoet. De onplezierige geur die uit de mond van een vastende persoon komt is plezieriger bij Allah dan de lucht van Musk.”

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) was gewend om het goede nieuws voor het aankomen van Ramadan aan te kondigen aan zijn metgezellen, hij zei dan tegen hen:

“De maand Ramadan is naar jullie gekomen. Het is de maand van zegeningen. Gedurende deze maand, zendt Allah zijn Genade neder, iemands fouten worden vergeven, smeekbeden worden beantwoord en Allah prijst je aan in aanwezigheid van Zijn engelen, dus laat Allah je deugdzaamheid zien. Want voorzeker de ongelukkige individueel is hij die onthouden wordt van Allah`s Genade.”

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd:

“Diegene die geen kwade taal en handelingen vermijdt, Allah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat (bedoelende zijn vasten).”

En zulke overleveringen betreffende de superioriteit van Ramadan en het streven om goede daden te laten toenemen in deze maand, zijn vele.

Daarvoor, adviseer ik mijn Moslim broeders en zusters om oprecht te zijn gedurende deze dagen en nachten, en te wedijveren in het doen van goede daden. En van onder deze goede daden zijn: Het toenemen van het lezen van de Nobele Qoraan, met begrip en overpeinzing. En het toenemen in het verheerlijken van Allah [soubhana'Allah] (at-Tasbeeh), met begrip en overpeinzing, het preizen van Allah [alhamdoelillah] (at-Tahmeed), en het verklaren dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah [Laa ilaaha illa Allah] (at-Tahleel, en het verklaren van de grootheid van Allah [Allahoe Akbar] (at-Takbeer), en het vragen van vergeving aan Allah [Astaghfiroe'Allah] (al-Istighfaar), en Allah voor het Paradijs vragen, en het vragen van Zijn bescherming tegen het Hellevuur en alle andere goede smeekbeden.

Ook adviseer ik mijn Moslim broeders en zusters om toe te nemen in het geven van liefdadigheid, en om de zwakken en de noodlijdende te troosten en op hun gemak te stellen, en om de zakaat te verspreiden over degene die het verdienen, en om te trachten de mensen uit te nodigen naar het pad van Allah (soubhanahoe wata'ala) en diegene die onbekend zijn met de Islaam te leren, en het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte met zachtheid, wijsheid en de beste manieren, en te waarschuwen tegen al het kwade en het oprecht zoeken naar vergeving, volgens Allah's uitspraak:

"…En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen." {QS 42:31}

En de uitspraak van Allah:

"Voorwaar, degenen die zeggen: 'Onze Heer is Allah,' en die vervolgens standvastig zijn: er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren. Zij zijn de bewoners van het Paradijs, daarin zijn zij eeuwig levenden, als een beloning voor wat zij plachten te doen." {QS 46:13-14}

Moge Allah iedereen succes schenken in hetgeen wat Hem tevreden stelt, en iedereen beschermen tegen de verleidingen die doen dwalen, en tegen alle satanische verlokkingen. Want voorwaar Allah is vrijgevig en vriendelijk."