Door: 'Abdoellah bin Saalih Al-Fawzaan

Aboe Umaamah (radia Allahoe 'anhoe) heeft overgeleverd dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: "Reciteer de Qoraan want op de Dag des Oordeels zal het verschijnen als een bemiddelaar voor zijn ashaab (degenen die het lazen, memoriseerden en uitvoerden)." [Sahih Moslim]

Deze hadith wijst op de deugdzaamheden van het reciteren van de Qoraan, de grootheid van de beloning ervoor en dat het op de Dag des Oordeels zal bemiddelen voor zijn houders voor hun toelating tot het Paradijs.
An-Nawaas Ibn Sama’aan (radia Allahoe 'anhoe) heeft overgeleverd: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zeggen: ‘De Qoraan zal op de Dag des Oordeels naar voren gebracht worden, evenals de mensen die er naar handelden. Soerah al-Baqarah en Aali ‘Imraan zullen hen dan benaderen.’ De Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) vergeleek hen met drie voorbeelden die ik achteraf niet ben vergeten. Hij zei: ‘Alsof zij twee wolken of twee donkere zwarte luifels waren met licht tussen hen in of als twee zwermen vogels die hun vleugels strekken in de lucht, pleitend voor degene die hen gereciteerd heeft.'" [Moslim (804)]

'Abdoellah ibn 'Amr (radia Allahoe 'anhoe) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: “Het vasten en de Qoraan zullen op de Dag des Oordeels bemiddelen voor de dienaar. Het vasten zal zeggen: ‘Mijn Heer, ik weerhield hem van eten en drinken, dus sta mij toe om voor hem te bemiddelen.' En de Qoraan zal zeggen: 'Ik weerhield hem ’s nachts van slapen, dus sta mij toe om voor hem te bemiddelen.' Dus zullen zij toestemming krijgen om te bemiddelen.'" [Sahih Moslim (804]

Daarom is het essentieel voor degene die vast om tijdens deze gezegende dagen en eervolle nachten veel Qoraan te reciteren. Want waarlijk, op deze dagen is er een speciale deugd voor de overvloed van recitatie, die niet in enige andere maand gevonden kan worden. Hij zou moeten profiteren van de verhevenheid van de tijd van deze maand waarin Allah de Qoraan geopenbaard heeft.

Er is een speciale verdienste voor het reciteren van de Qoraan in de nachten van de Ramadan. Want waarlijk, de nachten brengen een einde aan de drukke dagelijkse zaken, het enthousiasme wordt opgewekt en het hart en de tong stellen zich in op overdenken. En Allah is Degene bij Wie we hulp zoeken.  

Het is overgeleverd dat Djibriel elke nacht van de Ramadan samenkwam met de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en dan bestudeerden zij samen de Qoraan. [Boekharie (1/30) en Moslim (2308)] Als dhikr (het gedenken van Allah) beter was geweest dan de Qoraan of gelijkwaardig (op deze nachten), dan zouden ze dat al die tijd gedaan hebben of op bepaalde tijden naast het voortdurend samenkomen voor deze gelegenheid.

De hadith illustreert dus de prioriteit van het bestuderen van de Qoraan tijdens de Ramadan en het samenkomen voor die gelegenheid, en dat men zich richt tot iemand die vooraanstaander is in de memorisatie ervan.

De voorgangers van deze oemmah reciteerden de Qoraan voortdurend tijdens de Ramadan. En wanneer ze aan het vasten waren, zaten ze in de masaadjid (moskeeën) en zeiden: “We zullen ons vasten bewaken en niemand belasteren.” 

Ze reciteerden de Qoraan in hun gebed en daarbuiten. ‘Othmaan (radia Allahoe 'anhoe) voltooide de recitatie van de (gehele) Qoraan één keer per dag. En een aantal van de selef voltooide het elke drie nachten tijdens hun qiyaam in de Ramadan. Sommigen van hen deden het elke zeven dagen en sommigen elke tien dagen. 

Ash-Shaafi’i voltooide de Qoraan zestig keer tijdens de Ramadan, terwijl hij het buiten het gebed reciteerde. Al-Aswas reciteerde elke twee nachten van de Ramadan de gehele Qoraan. Qataadah voltooide de Qoraan altijd elke zeven dagen. Hij deed het elke drie dagen in de Ramadan en tijdens de laatste tien dagen deed hij het elke nacht. Hun verslagen daarover zijn bekend.

Al-Haafidh Ibn Rajab (rahimahoe Allah) heeft gezegd: "Het verbod op het reciteren van de Qoraan in minder dan drie dagen (zoals vermeld in een hadith) is slechts vermeld met betrekking tot het verrichten hiervan op een normale basis. Wat de specifieke tijden betreft die deugdzaam zijn, zoals de maand Ramadan en met name de nachten waarin de nacht van Al-Qadr gezocht wordt, of deugdzame plaatsen zoals Mekka voor degene die er binnengaat zonder er te wonen; dan is het aanbevolen om de Qoraan op deze tijden en plaatsen vaak te reciteren, strevend naar de verdiensten die verbonden zijn met die tijd en plaats. Dit is de mening van Ahmad, Aboe Ishaaq en andere geleerden. En de handelingen van anderen wijzen daar ook op, zoals eerder vermeld is." [Lataa’if-ul-Ma’aarif, blz. 102-103]

De persoon die de Qoraan reciteert, moet de juiste etiquette van recitatie in acht nemen. Een aantal daarvan is: Hij maakt zijn intentie oprecht voor Allah, hij reciteert het terwijl hij in staat van reinheid is, hij gebruikt de siwaak en hij reciteert het terwijl hij nadenkt over de betekenis en volledige bewustzijn in acht neemt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.” {QS 38:29}

Tot de etiquette van de recitatie behoort ook dat men niet stopt met reciteren om met iemand anders te praten. Wanneer veel mensen de Qoraan zitten te reciteren en er zitten mensen naast hen, dan komt het vaak voor dat ze hun recitatie stoppen en met hun buren gaan praten. Dit is niet gepast aangezien je je afkeert van de recitatie zonder een geldige redden.

En het is aan degene die reciteert om naar de Qoraan te handelen, zijn Halal toe te staan en zijn Haram te verbieden, zodat de Qoraan op de Dag des Oordeels een bewijs voor hem kan zijn en voor hem kan bemiddelen voor toelating tot de Tuinen van Gelukzaligheid.