Door: Het Internationale Comité voor Steun aan de Profeet

Alle Lof behoort toe aan Allah, de Heer der werelden. En mogen de vrede en zegeningen rusten op onze Profeet Mohammed, en op zijn familie en Metgezellen.

De eerste zuil van de Islaam is onze getuigenis dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden buiten Allah, en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah. De eerste helft van deze getuigenis is onze verklaring van monotheisme. De tweede helft is onze verklaring dat Mohammed (salla Allahoe 'alayhi wasallam) de Boodschapper is van Allah. We kunnen alleen de betekenis van de tweede helft van deze getuigenis volledig begrijpen wanneer we in onze harten het volgende ontwikkelen:

  1. Geloof in alles wat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) ons heeft verteld. We dienen allereerst te geloven dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, gestuurd aan de hele mensheid, om aan hen te vertellen wat Allah aan hem geopenbaard heeft van de Qoraan en de Soennah. Dit is de religie van de Islaam, en Allah zal van Zijn dienaren geen andere religie accepteren.
  2. Gehoorzaamheid aan zijn bevel met volledige acceptatie en overgave. We dienen ons te houden aan zijn Soennah, zijn uitmuntende voorbeeld na te volgen, en alles dat daar tegenin gaat vermijden.
  3. Liefde voor de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam). We dienen onze Profeet meer lief te hebben dan wie dan ook, zelfs meer dan onze eigen ouders en kinderen. Op deze manier zullen we hem het respect en de eerbied tonen die hij verdient, en zullen we geïnspireerd worden om te doen wat we moeten doen om hem te steunen en te verdedigen.

Het is verplicht voor eenieder van ons als Moslims dat we ons in onze levens de betekenis van onze geloofsgetuigenis dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, volledig realiseren. Dit geloof dienen we echt in onze harten in te prenten. De hypocrieten zeiden tegen de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam):

"Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allah bent.” En Allah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent, en Allah getuigt dat de hypocrieten zeker leugenaars zijn." [Soerah Al-Moenaafiqoen (63), aya 1]

Er is een aantal dingen dat we kunnen doen om onze liefde voor de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) in daden om te zetten, en onze plicht tegenover hem te vervullen.

We dienen het hoofd te bieden aan de boosaardige aanvallen die tegen hem worden uitgevoerd, en onze eigen levens, onze geliefden en onze bezittingen voor hem op te offeren, naar gelang we daartoe in staat zijn. We dienen allemaal onze vertantwoordelijkheid te nenem op ieder niveau waarop we kunnen.

DINGEN DIE WE KUNNEN DOEN ALS INDIVIDUEN

1. We kunnen nadenken over de bewijzen die beslissend aantonen dat Mohammed (salla Allahoe 'alayhi wasallam) de Boodschapper is van Allah. De eerste bron voor deze bewijzen is niets anders dan de Qoraan.

2. We kunnen het bewijs leren uit de Qoraan, de Soennah en de overeenstemming van de Moslims, dat het verplicht is de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) te gehoorzamen, en zijn uitmuntende voorbeeld na te volgen.

3. We kunnen leren hoe Allah de Soennah van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft beschermd. We zouden moeten leren over de aanzienlijke hoeveelheid inspanningen die de geleerden door de eeuwen heen hebben verricht om de betrouwbare Soennah te scheiden van wat verzonnen was, en hoe zij de authentieke Soennah volgens de strengste voorwaarden hebben verzameld. Geen enkele andere beschaving in het verleden heeft ooit een ingewikkelder en wetenschappelijker stel grondbeginselen ontwikkeld voor het staven van historisch bewijs.

4. We kunnen in onze harten liefde voor de Profeet planten door ons zijn nobele eigenschappen te herinneren. We kunnen lezen over zijn goede karakter en zijn nobele daden. We kunnen leren hoe hij alle goede eigenschappen belichaamde die mogelijk door één enkele persoon kunnen worden verkregen.

5. We kunnen aan de grote gunst denken die hij ons allemaal heeft gedaan, en hoeveel we hem verschuldigd zijn. Hij is degene die de ware religie aan ons heeft overgebracht, en hij heeft deze taak op een volmaakte wijze uitgevoerd. Hij vervulde zijn taak tegenover Allah op volmaakte wijze, en bracht aan ons de Boodschap van zijn Heer over.

6. We kunnen hem de eer geven die hem toekomt voor al het goede dat we ontvangen door de genade van Allah in deze wereld en het Hiernamaals, aangezien hij degene is die ons getoond heeft hoe we dit dienen te verkrijgen, en aangezien hij degene is die ons de rechte leiding heeft gebracht. Allah heeft hem gezegend met de grootste zegeningen die ooit aan een Profeet zijn geschonken.

7. We kunnen de mensen er aan helpen herinneren hoe mededogend en barmhartig de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) was tegenover zijn volgelingen en hoe hij zich bekommerde om onze leiding en welzijn. Allah zegt: "De Profeet is de gelovigen meer nabij dan zij zichzelf..." [Soerah Al-Ahzaab (33), aya 6]

8. We kunnen de ayaat en de ahaadieth van buiten leren die de hoge status bij zijn Heer bespreken, en de liefde en hoge achting die Allah voor hem heeft.

9. We kunnen Allah's bevel uitvoeren om de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) lief te hebben. We zouden meer van hem moeten houden dan dat we van onszelf houden. De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: ”Niemand van jullie heeft oprecht geloof, totdat ik geliefder voor hem ben dan zichzelf, zijn kinderen, zijn ouders en alle mensen.”

10. We kunnen Allah's bevel uitvoeren om respect te tonen tegenover de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn Soennah. Allah zegt: ”O jullie die geloven, verhef jullie stemmen niet boven de stem van de Profeet, en spreek niet luid tegen hem, zoals sommigen van jullie luid tegen elkaar spreken, anders zullen jullie daden vruchteloos werden, terwijl jullie het niet beseffen.” [Soerah Al-Hoedjoeraat (49), aya 2]

11. We kunnen Allah's bevel ten uitvoer brengen dat we de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) verdedigen en beschermen tegen eenieder die hem kwaad wenst te doen of wenst te belasteren. Allah zegt: ”Opdat jullie in Allah en Zijn Boodschapper zullen geloven en jullie hem helpen en eren...” [Soerah Al-Fath (48), aya 9]

12. We kunnen in onze harten een oprechte en constante vastberadenheid ontwikkelen om de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) te verdedigen en zijn goede naam te promoten.

13. We kunnen de grote zegening en beloning in gedachten houden die in het Hiernamaals wachten op diegenen die oprecht hun liefde voor de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) in praktijk brengen. Zij zullen zijn naaste metgezellen zijn in het Paradijs, aangezien de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft beloofd: ”Je zult zijn met degene van wie je houdt.”

14. We kunnen het een vaste gewoonte maken om de vredesgroet uit te spreken over onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), telkens wanneer we ons herinneren om dat te doen, en dan met name na de Adhaan (oproep tot gebed) en op vrijdagen. Dit zal de zegeningen van Allah over ons vermeerderen.

15. We kunnen de biografie lezen van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) uit betrouwbare bronnen, en voordeel halen uit de vele lessen die het bevat. Daarna kunnen we proberen deze lessen toe te passen op ons hedendaagse leven.

16. We kunnen de Soennah leren van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) door de authentieke boeken van de Soennah te bestuderen. We dienen de ahaadieth te bestuderen en er naar streven deze goed te begrijpen. We dienen uit deze ahaadieth de regelgevingen en lessen te halen die ze bevatten.

17. We kunnen de Soennah in zijn geheel volgen, waarbij we prioriteit geven aan wat we verplicht zijn te doen.

18. We kunnen er naar streven het voorbeeld van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) te volgen, zelfs in die zaken waar dat niet verplicht is voor ons om te doen. Het is beter wanneer we zelfs ook maar één keer iets doen in ons leven wat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gedaan, zodat we zijn voorbeeld tot in het kleinste detail kunnen volgen.

19. We kunnen er over waken nooit enig aspect van de Soennah te kleineren.

20. We kunnen er voor zorgen dat we blijdschap voelen, telkens wanneer we zien dat iemand een aspect van de Soennah in praktijk brengt.

21. We kunnen zorgen voelen telkens wanneer we zien dat enig aspect van zijn Soennah wordt verwaarloosd.

22. We kunnen vijandschap voelen tegenover eenieder die de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) belastert of zijn Soennah afkeurt.

23. We kunnen liefde tonen voor de familieleden van onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en voor zijn vrouwen en nakomelingen. We kunnen toenadering tot Allah zoeken door van hen te houden vanwege hun nabijheid tot de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en vanwege hun toewijding aan de Islaam. Wanneer we zien dat iemand van zijn nakomelingen ongehoorzaam is aan Allah, zouden we er naar moeten verlangen hen de juiste weg te tonen, aangezien hun leiding iets is dat zeer geliefd is bij de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam). 'Oemar bin Al-Khattaab zei tegen de oom van de Profeet: ”O 'Abbaas! De dag waarop jij Moslim werd was geliefder voor mij dan de dag waarop Al-Khattaab Moslim werd. En dit is alleen zo omdat ik weet dat jouw aanname van de Islaam geliefder was bij Allah's Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam) dan de aanname van de Islaam door Al-Khattaab.”

24. We kunnen handelen volgens het voorschrift van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) met betrekking tot zijn familie, toen hij drie maal zei: ”Ik herinner jullie aan de rechten van Allah aangaande mijn familie.”

25. We kunnen liefde en respect tonen voor de Metgezellen van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en hun eer en aanzien bij Allah erkennen, en hun superioriteit in kennis en goede daden in vergelijking met diegenen die na hen kwamen.

26. We kunnen liefde en respect tonen voor de geleerden op basis van hun status en hun kennis van de nalatenschap van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam). De geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten. Zij verdienen het dat er van hen gehouden wordt en dat ze geëerd worden. Dit is een recht dat onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) over ons heeft.

DINGEN DIE WE KUNNEN DOEN ALS GEZINNEN EN ALS SAMENLEVING

27. We kunnen onze kinderen opvoeden met liefde voor de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

28. We kunnen onze kinderen bijbrengen zijn uitmuntende voorbeeld na te volgen.

29. We kunnen er voor zorgen dat er in onze huizen boeken over het leven van de Profeet aanwezig zijn.

30. We kunnen er voor zorgen dat we in onze huizen opgenomen lezingen over zijn leven hebben, zodat onze familieleden daar naar kunnen luisteren.

31. We kunnen onze kinderen tekenfilms tonen die een duidelijke en gezonde Islamitische inhoud hebben.

32. We kunnen iedere week wat tijd van het gezin indelen voor een Islamitische studiesessie.

33. Als echtgenoten kunnen we het voorbeeld van de Profeet volgen in onze omgang met ons gezin.

34. We kunnen onze kinderen aansporen de smeekbeden van buiten te leren en in praktijk te brengen die de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) op alle gelegenheden zei.

35. We kunnen onze kinderen aanmoedigen om een deel van hun zakgeld uit te geven aan die goede doelen die onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) gewoon was aan te moedigen, zoals het voeden van een weeskind, of het helpen van de armen. Dit is een uitstekende praktische toepassing van de Soennah.

36. We kunnen onze kinderen in hun dagelijkse taalgebruik vertrouwd maken met het gebruiken van uitspraken van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), zoals: ”Een gelovige is slim en verstandig”, “Een gelovige wordt niet twee keer vanuit hetzelfde hol gebeten” en: ”Maak de dingen makkelijk, en maak ze niet moeilijk.”

37. We kunnen thuis competities houden waar de kinderen getest kunnen worden over hun kennis over het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

38. We kunnen onze kinderen onderwijzen over het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) door kleine programma's thuis te organiseren zoals: ”Een dag in het huis van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).”

DINGEN DIE WE KUNNEN DOEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS

39. We kunnen liefde voor de Profeet planten in de harten van onze studenten, door hen te onderwijzen over de rechten die hij over ons heeft als zijn volgelingen.

40. We kunnen het aantal lezingen over de verschillende aspecten van zijn leven en persoonlijkheid vermeerderen.

41. We kunnen autoriteiten op het gebied van onderwijs aanmoedigen om aan de Islamitische studies een studie toe te voegen over het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

42. We kunnen proberen de aanstelling in vooraanstaande Westerse universiteiten te financieren van professoren op het gebied van de biografie van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

43. We kunnen serieus onderzoek aanmoedigen over het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en geleerden aanmoedigen om werken te schrijven over verschillende aspecten van de Soennah.

44. We kunnen tentoonstellingen op scholen en universiteiten organiseren om de mensen te informeren over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

45. We kunnen de beste delen van onze bibliotheken toewijden aan boeken over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

46. We kunnen waardevolle encyclopedische naslagwerken ontwikkelen over het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

47. We kunnen jaarlijkse competities organiseren waar studenten studiebeurzen en prijzen kunnen winnen voor het schrijven van het beste en origineelste werkstuk over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn leven.

48. We kunnen jeugdkampen organiseren die liefde voor de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) bijbrengen, en die de practische toepassing van de Soennah onderwijzen.

49. We kunnen trainingsseminaria organiseren voor onze toekomstige leiders, die er op gefocust zijn hoe het voorbeeld van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) nagevolgd kan worden.

DINGEN DIE WE KUNNEN DOEN OP HET GEBIED VAN DA’WAH

50. We kunnen de waarmerken uitleggen van de boodschap waartoe de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) opriep, waarbij we benadrukken dat hij kwam met de oorspronkelijke, zuivere religie, en dat zijn zorg was de gehele mensheid te leiden naar de oprechte, monotheïstische aanbidding van hun Heer.

51. We kunnen onze inspanningen opschroeven om alle volkeren en naties, in alle lagen van de bevolking, uit te nodigen tot de leiding van de Islaam.

52. We kunnen aan de mensen vertellen over het vermaarde en nobele karakter dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) had, zelfs nog voordat hij zijn eerste openbaring ontving van Allah.

53. We kunnen aan de mensen de goede eigenschappen van onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en de unieke kenmerken van de Islaam uitleggen, op een manier die hun aandacht vasthoudt en hun interesse wekt.

54. We kunnen uitleggen hoe de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zich gedroeg tegenover zijn gezin, zijn buren en zijn volgelingen.

55. We kunnen het punt benadrukken hoe bewonderenswaardig en grootmoedig hij zichzelf gedroeg tegenover de Joden, Christenen, afgodendienaren en hypocrieten die hem vijandschap en vijandigheid toonden.

56. We kunnen uitleggen hoe nobel hij zijn dagelijkse, wereldse zaken uitvoerde.

57. We kunnen een deel van de vrijdagspreek reserveren voor het bespreken van bepaalde aspecten van het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en zo nu-en-dan een gehele vrijdagspreek wijden aan dit onderwerp.

58. Na de dagelijkse gebeden, kunnen we een klein woordje houden over hoe de ayaat die we in onze gebeden hebben gereciteerd betrekking hebben op de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn leven.

59. We kunnen studie-bijeenkomsten houden waarin de Soennah van buiten wordt geleerd, net zoals we doen met het van buiten leren van de Qoraan.

60. We kunnen de misvattingen corrigeren die het gewone volk heeft over de Soennah, en het belang benadrukken van het volgen van de Soennah in ons leven.

61. We kunnen de aandacht van de mensen vestigen op de fatwa’s die zijn uitgesproken door de geleerden aangaande zij die de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) belasteren, en benadrukken dat we onszelf van zulke mensen moeten distantiëren.

62. We kunnen er aan werken de mensen terug te laten keren naar hun religie, door aan hen de boodschap van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) te presenteren in de meest eenvoudige woorden.

63. We kunnen de media gebruiken om mensen te waarschuwen tegen overdrijving in hun verering van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), en aan hen de ayaat uit de Qoraan uit te leggen die overdrijving en buitensporigheid verbieden. Zo zegt Allah: ”Overdrijf niet in jullie religie…” We kunnen ook relevante ahaadieth aanhalen, zoals: ”Vereer mij niet zoals de Christenen de zoon van Maria vereerden…” We moeten benadrukken dat werkelijke liefde voor de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) wordt geuit door hem nauwgezet te volgen.

64. We kunnen de mensen aanmoedigen om over het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) te lezen uit betrouwbare bronnen. We moeten duidelijk maken welke bronnen dit zijn, en die beschikbaar stellen aan de mensen.

65. We kunnen de misvattingen en valse beweringen die rondgaan over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn leven, weerleggen.

DINGEN DIE WE KUNNEN DOEN OP CULTUREEL GEBIED EN IN DE MEDIA

66. We kunnen culturele en media-evenementen benutten als mogelijkheden om mensen te onderwijzen over het het illustere karakter van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

67. We kunnen er van afzien iets te publiceren of uit te zenden dat tegen zijn Soennah ingaat.

68. We kunnen ons verzetten tegen de Westerse media, en de misvattingen en valse beweringen weerleggen die zij verspreiden over onze Profeet en onze religie.

69. We kunnen persconferenties en culturele evenementen organiseren met gematigde niet-Moslim denkers, waarbij we openlijk kunnen debatteren over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn boodschap.

70. We kunnen kunnen boekjes publiceren en verspreiden met daarin de uistpraken over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), van objectieve denkers van onder de niet-Moslims.

71. We kunnen bijeenkomsten en conferenties organiseren om het leven en de methodologie van de Profeet bespreken, en om aan te tonen hoe die methodologie geschikt is voor alle plaatsen en tijden.

72. We kunnen competities op tv uitzenden waarin deelnemers prijzen kunnen winnen door hun kennis over het leven van de Profeet te demonstreren.

73. We kunnen artikelen, verhalen en pamfletten schrijven en uitgeven over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

74. We kunnen de redacties van kranten en tijdschriften verzoeken om regelmatig een artikel te plaatsen die ayaat uit de Qoraan en ahaadieth van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) belicht, en uitlegt waarom Moslims houden van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn voorbeeld proberen te volgen.

75. We kunnen de directies van tv-zenders verzoeken om programma’s uit te zenden over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn leven, waarbij zijn goede eigenschappen worden belicht, en de voorbeeldige manier waarom hij zichzelf gedroeg tegenover zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn volgelingen en zijn vijanden.

76. We kunnen productie-studio’s aanmoedigen professionele video’s te maken over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn leven.

77. We kunnen onze plaatselijke tv-zenders and satellietzenders aanmoedigen om tekenfilms voor kinderen te produceren en uit te zenden, waarin de de goede eigenschappen van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) worden belicht, evenals verhalen uit zijn leven.

WAT WE KUNNEN DOEN VIA ONZE ISLAMITISCHE ORGANISATIES EN LIEFDADIGHEIDSINSTELLINGEN

78. We kunnen commissies en afdelingen binnen onze organisaties oprichten voor het steunen van onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

79. We kunnen plaatsen reserveren voor onze organisaties op lokale en internationale exposities en bijeenkomsten, en literatuur en andere media-producten distribueren over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn boodschap.

80. We kunnen permanente distriebutiecentra oprichten voor het distribueren van boeken, pamfletten en audio-opnamen over de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

81. We kunnen een speciale prijs in het leven roepen met vooraf ingestelde maatstaven, die wordt aangeboden aan de persoon die de Soennah van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn biografie het best tot dienst is geweest. De uitreiking van deze prijs kan vergezeld gaan met een grote ceremonie, waarbij veel bekende personen worden uitgenodigd.

82. We kunnen boeken drukken over het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) in verschillende talen, die daarna worden uitgedeeld aan openbare bibliotheken, universiteiten, en centra voor Oriëntaalse studies over de gehele wereld.

83. We kunnen een tijdschrift publiceren dat gespecialiseerd is in de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam), zijn leven, Islamitische leerstellingen en de Moslims, waarbij de goede eigenschappen worden benadrukt van de religie waarmee de Profeet Mohammed (salla Allahoe 'alayhi wasallam) is gekomen.

84. We kunnen goede doelen-stichtingen oprichten om ons programma van steun aan de Profeet te financieren, en om het schrijven en vertalen van boeken en artikelen te betalen.

WAT WE KUNNEN DOEN OP HET INTERNET

85. We kunnen organisaties oprichten die toegewijd zijn aan het verkondigen van de Islaam, en die onder andere laten zien hoe de Islaam onderwijst liefde en eerbied te hebben voor alle Profeten (moge de vrede rusten op hen allemaal).

86. We kunnen websites en online nieuwsgroepen oprichten die gewijd zijn aan het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam). Op kleinere schaal kunnen we ook web-pagina’s aanmaken op reeds bestaande websites die een bredere doelgroep hebben.

87. We kunnen deelnemen in online live-chats met niet-Moslims, en hen uitnodigen de persoonlijkheid van de Profeet te bestuderen, en de religie waarmee hij werd gezonden.

88. We kunnen onderaan onze e-mails enkele passende ahaadieth plaatsen van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

89. We kunnen een online nieuwsbrief maken die het leven van de Profeet en zijn boodschap bespreekt, en die wordt verstuurd bij bijzondere gebeurtenissen, of wanneer de omstandigheden daar om vragen.

90. We kunnen op de grootste zoekmachines berichten posten over relevante boeken en lezingen.

DINGEN DIE WE KUNNEN DOEN MET ONS GELD EN DOOR DE REGERINGEN VAN ISLAMITISCHE LANDEN

91. We kunnen financiële steun geven aan Islamitische activiteiten die zich concentreren op de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam).

92. We kunnen billboards en stickers drukken die woorden van de Profeet aanhalen.

93. We kunnen helpen wereldwijd Islamitische radio- en tv-zenders op te richten, alsook tijdschriften die de boodschap van de Islaam verspreiden in veel talen; met name in het Engels.

94. We kunnen betalen voor zendtijd op televisie en radio in verschillende landen om onze boodschap over te brengen.

95. We kunnen centra oprichten die gewijd zijn aan het bestuderen van de biografie van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en de publicatie van dat onderzoek in vele talen.

96. We kunnen musea en bibliotheken oprichten die gewijd zijn aan het leven van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn nalatenschap.

97. We kunnen de oprichting financieren van professionele websites van hoge kwaliteit, die gewijd zijn aan de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn leven.

98. We kunnen betalen voor de productie van boeken, audio-opnames en televisie-programma’s in verschillende grote talen; met name Engels.

99. We kunnen helpen Islamitische competities over de Profeet te financieren, en zorgen voor aanzienlijke prijzen, zodat deelname wordt aangemoedigd.

Wat betreft de honderdste manier; die laten we aan u over, de lezer.

Mijn geliefde Moslim-lezer, het is onze gezamenlijke en individuele plicht om te doen wat we kunnen om onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) te steunen. We bieden deze lijst met suggesties aan, zodat niemand enig excuus heeft om werkeloos toe te kijken. Laten we beginnen met het rondsturen van deze suggesties aan zoveel mogelijk mensen. We zouden onze familieleden en vrienden moeten uitnodigen om mee te doen. We zouden ons niet verlegen moeten voelen om te bellen of een SMS te sturen om onze Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) te steunen.