Na de rechten van Allah zijn de rechten van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) het belangrijkst voor de moslim om in acht te nemen. Er is immers geen mens die meer rechten op ons heeft dan de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Voorwaar, Wij hebben jou (O Mohammed) gezonden als een getuige en een verkondiger en een waarschuwer. Opdat jullie in Allah en Zijn Boodschapper zullen geloven..." {QS 48: 8-9}

Liefde voor de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) moet sterker zijn dan de liefde voor jezelf, je kinderen, familie en wereldse bezittingen. De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: "Niemand van jullie zal (werkelijk) geloven, totdat ik meer geliefd ben bij hem dan zijn kinderen, ouders en alle mensen." (Al-Boekhaarie en Moeslim)

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft vele rechten, waaronder onze onvoorwaardelijke respect en waardering. Deze moeten overigens op de correcte wijze getoond worden. Het respecteren van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) houdt onder andere in dat je vasthoudt aan zijn Soennah, nadat hij is gestorven. De rechten die de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) toekomen moeten hem worden toegekend, echter zonder overdrijving. Als we de verhalen van de metgezellen lezen, dan komen wij er achter hoeveel respect en liefde zij voor de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) hadden.

Toen Qoeraish 'Orwah ibnoe Mas'oed naar de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) stuurde om met hem te onderhandelen in Hoedaibiyah was hij zeer onder de indruk van de manier waarop de metgezellen de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) behandelden. Hij zei: `Ik heb de koningen van Perzië, Rome en Abyssinië gezien, maar nog nooit heb ik een leider gezien die zoveel werd geëerd en gerespecteerd als Mohammed. Als hij hen (de metgezellen) opdroeg iets te doen, dan deden zij dit zonder dit uit te stellen. Als hij de Woedoe verricht, willen zij allen het resterende water dat hij gebruikte hebben (om de woedoe mee te verrichten) en zij kijken hem, uit respect, nooit rechtstreeks aan in de ogen." Zo werd de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) behandeld door zijn metgezellen. Hij is de Boodschapper van Allah, degene die meest verheven kwaliteiten en de beste omgangsvormen van alle mensen ooit bezat.

Het behoort tot de rechten van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) dat men in hem gelooft. Zo moeten wij geloven in de toekomstige gebeurtenissen die zullen plaatsvinden, waarover hij heeft verteld. Ook het opvolgen en het zich onderwerpen aan zijn bevelen behoren tot de rechten van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam). Wanneer de moslim gelooft in de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) en zijn religie wilt volgen, moet hij geloven dat de beste leiding, de leiding van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) is. Het geloven in de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) houdt ook in dat men met overtuiging bevestigt dat het geloof waarmee hij is gekomen, het beste geloof is. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

"Neen, bij jouw Heer! Zij geloven niet totdat zij jou (O Mohammed) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig." {QS 4:65}

En:

"Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig." {QS 3:31}

Het is één van de rechten van de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) dat de gelovigen zijn godsdienst verdedigen. Het negeren van aanvallen op de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) of op de godsdienst waarmee hij gekomen is, is ontoelaatbaar voor de moslims. Moslims moeten zich inspannen om op de beste wijze aanvallen op onze geliefde Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) of op dit wonderbaarlijke geloof te pareren. Dit geloof is zonder twijfel het beste geloof ooit gestuurd naar de mensheid.

- Gebaseerd op een werk van Sheikh ibn al-'Oethaymeen