Wie de Qoraan uit het hoofd leert en er naar handelt zal door Allah rijkelijk beloond en geëerd worden, zodat hij in status zal stijgen in het Paradijs tot een niveau, evenredig aan wat hij uit het hoofd geleerd heeft van het Boek van Allah.

Al-Tirmidhi (2914) en Aboe Dawoed (1464) hebben overgeleverd van 'Abdoellah ibn 'Amr dat de Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) gezegd heeft: "Tegen de metgezel van de Qoraan zal gezegd worden: 'Reciteer en stijg in status, reciteer zoals je in de wereld altijd reciteerde, want je status zal bij het laatste vers zijn dat je reciteert.'" [sahih geclassificeerd door al-Albaani in al-Silsilah al-Sahihah]

Merk op dat wat bedoeld wordt met de "metgezel van de Qoraan" degene is die het uit het hoofd leert, zoals de Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) gezegd heeft: "Degene die meer Qoraan kent, zou de mensen in het gebed moeten leiden," wat slaat op degene die het meest uit het hoofd geleerd heeft. De verscheidenheid in status in het Paradijs zal afhangen van hoeveel er in deze wereld uit het hoofd is geleerd, niet van hoeveel men op die dag zal reciteren zoals sommige mensen denken. Dit wijst duidelijk op de deugdzaamheid van de hafiz die de Qoraan uit het hoofd geleerd heeft, maar dat is onderworpen aan de voorwaarde dat hij het uit het hoofd leert omwille van Allah, niet voor wereldse doelen of financieel gewin. Anders heeft de Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) gezegd: "De meeste hypocrieten van mijn oemmah zijn onder degenen die Qoraan uit het hoofd geleerd hebben."

Wat betreft de deugdzaamheid van de hafiz die de Qoraan uit het hoofd leert, heeft al-Bukhari (4937) overgeleverd van 'Aisha (radia Allahoe 'anha) dat de Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) gezegd heeft: "Degene die Qoraan leest en uit het hoofd leert is met de rechtschapen eerbare schrijvers. Degene die het leest en het uit het hoofd probeert te leren hoewel het moeilijk voor hem is, zal twee beloningen hebben."

Voor de hafiz die de Qoraan uit het hoofd geleerd heeft, is het bidden van qiyaam al-layl gemakkelijk. En de Qoraan zal voor hem bemiddelen op de Dag der Opstanding, want de Profeet (salla Allahoe alayhi wasallam) heeft gezegd: "Vasten en de Qoraan zullen voor een persoon bemiddelen op de Dag der Opstanding. Vasten zal zeggen: 'O Heer, ik ontnam hem gedurende de dag van voedsel en verlangens, dus laat mij bemiddelen voor hem.' De Qoraan zal zeggen: 'O Heer, Ik ontnam hem 's nachts van zijn slaap, dus laat mij bemiddelen voor hem.' Dan zullen ze beide voor hem bemiddelen." [Ahmad, al-Tabarani en al-Hakim; ingedeeld als sahih door al-Albaani in Sahih al-Jaami']

En Allah weet het het beste.

Hier moet opgemerkt worden dat er een zwakke (da'ief) hadith is die geciteerd wordt betreffende de deugdzaamheid van het uit het hoofd leren van de Qoraan. Deze hadith zegt: "De drager van de Qoraan, als hij dat wat het toestaat als halal beschouwt en dat wat het verbiedt als haram beschouwt, zal het op de Dag der Opstanding bemiddelen voor tien van zijn familieleden, die het allemaal verdienden om de Hel binnen te gaan." [Overgeleverd door al-Bayhaqi in Shu'ab al-Iman van Jabir; ingedeeld als da'ief door al-Albaani in Da'ief al-Jaami']