Door: Sheikh Mohammad ibn Saalih al-'Oethaymeen

De rechten van Allah over zijn schepselen zijn de rechten die het meest behouden moeten worden. Allah is de Soevereine Schepper en behoeder van het universum. Hij is de Almachtige die alles heeft geschapen met absolute wijsheid. Allah is de Ene die elk wezen uit niets heeft geschapen. Allah heeft gezegd: "En Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor en het zien en de harten. Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen." {QS 16:78}

Als Allah Zijn voorzieningen weigert aan wie dan ook dan zal desbetreffende persoon meteen vergaan. Allah's genade is het enige wat de mensheid en de rest levend houdt.

Allah's besturing over zijn schepselen is perfect. Zijn giften zijn ontelbaar. Als dit Zijn rol is in het leven van mensen, dan zijn Zijn rechten van primair belang om rekening mee te houden. Allah heeft geen gunsten nodig van zijn schepselen. Hij zei: "En beveel jouw familie het gebed te verrichten en volhard daarin. Wij vragen van jou geen voorziening (te geven), Wij geven jou voorziening. Het (goede) einde is voor degene die (Allah) vreest." {QS 20:132}

Allah wil alleen één ding van zijn dienaren (slaven): Zoals er in de Qoraan staat: "En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen. Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij Mij voeden. Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht." {QS 51:56-58}

Allah wil alleen dat de mensheid Hem aanbidt, Hem alleen en geen partners aan hem toekennen in aanbidding noch aan Hem relateren en Hij wil dat de mensheid Zijn ware dienaren worden. Hij wil dat de mensheid zich overgeeft aan Zijn wil. Het is alleen eerlijk om alleen de Ene te aanbidden die het bestaan van alles in handen heeft. Allah heeft gezegd: "En jullie hebben geen gunst of het komt van Allah. En wanneer jullie dan door tegenspoed geraakt worden, is Hij het tot Wie jullie je nederig om hulp wenden." {QS 16:53}

Wat Allah verwacht en vraagt van zijn dienaren is zeer eenvoudig. Hij wil niet dat de gene die Hem aanbidden te veel last dragen. Hij heeft gezegd: "En streeft naar Allah volgens het streven waar Hij recht op heeft. Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt: (volgt) de godsdienst van jullie vader Ibrahiem. Hij is degene die jullie Moslims genoemd heeft, vroeger en hierin (de Qoraan): opdat de Boodschapper getuige is voor jullie en opdat jullie getuigen zijn voor de mensen. Onderhoudt dus het gebed en geeft de zakaat en houdt jullie vast aan Allah, Hij is jullie Meester: de beste Meester en de beste Helper." {QS 22:78}

Wat Allah van ons wil is dat wij Hem oprecht aanbidden en dat we religieuze plichten nakomen. Vijf maal per dag bidden, vergiffenis vragen aan Hem en een reine hart. En moslims moeten trachten het gebed zo correct mogelijk uit te voeren. Allah zegt: "Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen; en luistert en gehoorzaamt; en geeft bijdrage, het is beter voor jullie zelf." {QS 64:16}

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Sta tijdens het bidden en als je niet kan staan, zit en als je niet kan zitten, lig en als je niet kan liggen dan op je zij." [Al-Boekharie]

Allah vraagt ook van zijn dienaren om een kleine bijdrage uit te brengen aan de armen, de vreemden die geen geld bezitten en degenen die schuld hebben. De zakaat is zo miniem dat het de rijken niet schaadt maar de armen van groot profijt is.

Allah vraagt ook van zijn dienaren om te vasten gedurende de gehele maand Ramadan, zoals als Hij in de Qoraan heeft gezegd: "Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten." {QS 2:185}

Ook de bedevaart naar Mekka eens in het leven is verplicht voor de moslims die daarvan in staat zijn. Allah heeft gezegd: "En verricht de Hadj en de 'Oemrah voor Allah. En indien jullie dan verhinderd zijn, laat dan een offerdier (slachten) dat makkelijk te vinden is." {QS 2:196}

Alle bovengenoemde zijn plichten van de dienaren tegenover Allah. Ze zijn niet moeilijk uitvoerbaar. En de beloning is verreweg boven het vereiste. De beloning staat in de Qoraan als volgt beschreven: "Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting." {QS 3:185}

En Allah weet het best.