Wil je dat Allah een huis voor je bouwt in het Paradijs…???

Oemm al-Moe-eminien Oemm H'abiebah (radia Allahoe 'anha) verhaalde dat zij de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) hoorde zeggen: "Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf vrijwillige raka'aat voor Allah de Verhevene bidt, of Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs." Of: "...wordt er voor hem een huis in het Paradijs gebouwd." [Overgeleverd door Moslim]

Wil je de tevredenheid van Allah verkrijgen…???

'Aa-ishah (radia Allahoe 'anha) heeft overgeleverd: "De Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Siwaak reinigt de mond en stelt de Heer tevreden." [Overgeleverd door al-Boekharie]

Wil je dat Allah al je fouten vergeeft…???

Aboe Hoerayrah (radia Allahoe 'anhoe) verhaalde dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: "Wie meteen na de (verplichte) salaat 33 maal de woorden "Soubhana'Allah" (Heilig is Allah) zegt, en 33 maal "Alhamdoelillah" (alle lof is voor Allah), en 33 maal de woorden "Allahoe Akbar" (Allah is de grootste), en om het honderdtal vol te maken zegt: "Laa ilaaha illa Allah, wah'dahoe, laa sjarieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h'amd, wa hoewa 'alaa koelie shai'in qadier" (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig), zal al zijn fouten vergeven worden, al zijn zij als het schuim van de zee." [Overgeleverd door Moslim]

Wil je beschermd worden tegen de djinn…???

"Eenieder die Ayaat al-Qoersi reciteert als hij 's ochtends opstaat wordt beschermd tegen de djinn tot de avond, en eenieder die dit in de avond reciteert wordt beschermd tegen de djinn tot de dageraad." [Al-H'aakiem 1/562. Al-Albaanie bevestigt dat de overlevering sah'ieh' is en voert het terug tot an-Nasaa-ie en at-Tabaraanie. Hij zegt dat at-Tabaraanie's keten van overlevering, of isnaad, betrouwbaar is (djayyied): al-Albaanie 1/273.)]

Wil je voorspraak op de Dag des Oordeels…???

Aboe Oemaamah verhaalde dat hij de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) hoorde zeggen: "Lees de Qoraan, want hij zal op de Laatste Dag verschijnen als een voorspraak voor degenen die zijn metgezellen waren." [Overgeleverd door Moslim]

Wil je dat Allah het pad naar het Paradijs voor je vergemakkelijkt…???

Aboe Hoerayrah (radia Allahoe 'anhoe) verhaalde dat de Boodschapper van Allah (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: "Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt." [Overgeleverd door Moslim]

Wil je tevreden worden gesteld door Allah op de Dag der Opstanding…???

"Radietoe biellaahie rabban, wa bie l-ieslaamie dienan, wa bie Moeh'ammadien (salla Allahoe 'alayhi wasallam) nabiyyan [ik ben tevreden met Allah als mijn Heer, met de Islaam als mijn religie en met Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) als mijn profeet]."

"Allah heeft beloofd dat iedereen die dit drie keer iedere ochtend of avond zegt, op de Dag der Opstanding zal worden tevreden gesteld." [Ah'mad 4/337, an-Nasaa-ie, 'Amal al-Yawm wa llaylah (nr. 4), Ibn as-Soennie (nr. 68), at-Tirmidzie 5/465. De keten van overleveraars is goed gekwalificeerd door Ibn Baaz in Toeh'fat al-Akhyaar blz.39.]

Wil je de bemiddeling van de Profeet (sas) op de Dag der Opstanding…???

"Allaahoemma sallie wa salliem 'ala nabieyyiena Moeh'ammad (O Allah, Uw gebeden en Uw vredegroeten zij over onze profeet Mohammed)."

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Degene die tien keer in de ochtend en tien keer in de avond zegeningen over mij zegt, zal mijn bemiddeling op de Dag der Opstanding verkrijgen." [Overgeleverd door at-Tabaraanie met twee ketens van overleveraars. Een daarvan is betrouwbaar (djayyied), zie Modjma' az-Zawaa-ied 10/120 en Sah'ieh' at-Targhieb wat-Tarhieb 1/273.]

Wil je het Paradijs binnengaan en beschermd worden tegen de Hel…???

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Eenieder die drie keer aan Allah om het Paradijs vraagt, het Paradijs zegt: "O Allah! Laat hem het Paradijs binnengaan!" En eenieder die drie keer vraagt om bescherming tegen de Hel, de Hel zegt: "O Allah! Bescherm hem tegen de Hel!" [At-Tirmidzie; als sah'ieh' geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in Sah'ieh' al-Djaamie', vol. 6, h'adieth nr. 6151.]

Wil je iets dat beter is dan een bediende…???

Allah's Boodschapper (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd: "Zal ik jullie een goede zaak aanwijzen die beter voor jullie is dan een bediende? Als jullie je naar jullie slaapplaatsen wenden, zeg dan: (33 keer) Soubhana'Allah (Glorieus is Allah) , (33 keer) alhamdoelillah (alle lof behoort aan Allah), (34 keer) Allahoe Akbar (Allah is de grootste)." [Al-Boekharie, van al-'Asqalaanie, Fat-h' al-Baarie 7/71 en Moslim 4/2091. ]

Wil je door alle acht poorten van het Paradijs binnentreden…???

'Omar ibn al-Khattaab (radia Allahoe 'anhoe) verhaalde dat de Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) zei: "Eenieder van jullie die zijn woedoe-e zorgvuldig doet, en daarna zegt "Asjadoe al-laa ilaaha illallaahoe wah'doehoe laa sjarieka lah, wa asjhadoe anna Moeh'ammedan 'abdoehoe wa rasoeloe (ik getuig dat er geen god is dan Allah. Hij is de Ene en heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Moh'ammed Zijn dienaar en boodschapper is)," zal alle acht poorten van het Paradijs voor hem geopend vinden en hij kan binnentreden door welke hij belieft." [Moslim.]

Tirmidzie voegde aan de smeekbede toe: "Allaahoemma dj'alnie minat-tawwaabien wa dj'alnie minal-moetatahhirien (O Heer, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij behoren tot degenen die gereinigd zijn)." [Tirmidzie.]