Door: Sheikh Mohammad ibn Saalih al-'Oethaymeen

Voordat we beginnen te spreken over dit onderwerp, behoren we met zekere kennis te weten dat alle religieuze voorschriften een wijsheid bevatten, dat zij allemaal op hun plaats zijn en dat er niets van nutteloosheden of dwaasheden bij zit. Dit is omdat deze afkomstig zijn van de Alwijze, de Alwetende.

Maar zijn al deze wijsheden bekend bij de schepping? De mens is beperkt in zijn kennis, zijn nadenken en zijn verstand. Het is voor hem dus onmogelijk dat hij kennis heeft van alle zaken, noch dat hij alles begrijpt. Allah (soubhanahoe wata'ala) zegt:

"En er is jullie geen kennis gegeven, behalve een weinig." {QS 17:85}

Aldus behoren we tevredenheid te hebben met de religieuze voorschriften die Allah aan Zijn dienaren heeft voorgeschreven, ongeacht of wij de wijsheid ervan kennen of niet. Immers, wanneer we de wijsheid ervan niet kennen, betekent dit niet dat deze in werkelijkheid geen wijsheid bevat. Het betekent slechts dat ons verstand en ons begrip te gebrekkig zijn om de wijsheid ervan te vatten.

De wijsheden achter het huwelijk:

1. Het huwelijk beschermt en bewaart de eerbaarheid van beide echtgenoten

De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd:

"O jongeren, wie van jullie in staat is te trouwen, laat hij dan trouwen, want voorwaar, het beheerst de blik en beschermt het geslachtsdeel." [al-Boekharie (5066) en Moslim (1400)]

2. Het huwelijk beschermt de samenleving tegen het kwade en tegen onzedelijk gedrag

Als het huwelijk er niet zou zijn, zouden de gruweldaden zich namelijk verspreiden onder de mannen en vrouwen.

3. Het huwelijk zorgt ervoor dat beide echtgenoten genieten van de rechten die zij hebben over de ander en diens gezelschap

De man zorgt voor de vrouw en draagt zorg voor de uitgaven over haar wat betreft voedsel, huis en kleding volgens datgene wat redelijk is. De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd:

"Hun (de vrouwen) rechten over jullie (de mannen) zijn hen voorzien in levensonderhoud en kleding volgens datgene wat redelijk is." [Ahmad (73/5), Aboe Dawoed (1905) en Ibn Maadjah (3074). Al-Albaanie verklaarde hem sahih (authentiek)]

De vrouw zorgt ook voor de man door zorg te dragen voor datgene waarmee zij in het huis belast is, aan opvoeding en zorg. De Profeet (salla Allahoe 'alayhi wasallam) heeft gezegd:

"De vrouw is een hoedster in het huis van haar echtgenoot en zij is verantwoordelijk over haar kudde." [al-Boekharie (5188) en Moslim (1829)]

4. Het huwelijk schept banden tussen families en stammen

Immers, hoeveel families zijn er die van elkaar verwijderd waren en elkaar niet kenden, maar door het huwelijk vond er toenadering plaats en ontstond er contact tussen hen. Daarom heeft Allah de aangetrouwde verwante op één lijn gezet met de nakomelingen, zoals we eerder hebben vermeld.

5. Het huwelijk zorgt ervoor dat de mensheid op een gezonde manier blijft voortbestaan

Het huwelijk is namelijk de oorzaak voor het nageslacht waardoor de mensheid blijft voortbestaan. Allah (soubhanahoe wata'ala) zegt:

"O mensheid, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen." {QS 4:1}

Als het huwelijk er niet was, dan zou één van de volgende twee zaken noodzakelijk zijn:

1. Het uitsterven van de mens;
2. Het voortbestaan van een mens verwekt uit ontucht, waarvan de oorsprong niet bekend is en die niet gefundeerd is op goed gedrag.