"Hij is Degene Die de zon heeft gemaakt tot een (stralend) schijnsel en de maan tot een licht en Hij bepaalde haar standen opdat jullie de jaartelling zouden kennen en de (tijds-) berekening. Allah heeft dat slechts in Waarheid geschapen. Hij zet de Tekenen uiteen aan een volk dat weet." (Soerah Yoenoes 10:5)

Wanneer de maan zich precies tussen de aarde en de zon schuift, vindt er een zonsverduistering of eclips plaats. Vanaf de aarde gezien staat de maan dan voor de zon en bedekt deze dus. Omdat de maan verlicht wordt door de Zon, en de maan tussen de Zon en de Aarde in staat, kijken we vanaf de Aarde tegen de donkere kant van de maan aan. Vrijdag 20 maart 2015, tussen 09:30 en 11:48, zal er insha'Allah een zonsverduistering waar te nemen zijn vanuit Nederland.

Hoe moeten we als moslims daarmee omgaan?

“En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar knielt jullie neer voor Allah, Degene die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.”

Imaam al-Boekhaari and Moslim hebben overgeleverd dat Ibn Mas’ood al-Ansaari heeft gezegd: “De zon verduisterde op de dag dat Ibrahim, de zoon van de Profeet (vrede zij met hem) was overleden, en de mensen zeiden: “De zon is verduisterd vanwege dood van Ibrahiem.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De zon is niet verduisterd vanwege de dood van Ibrahiem”. En hij zei: “De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah die niet verduisteren vanwege de dood of geboorte van een persoon. Allah stuurt deze (de zon- en maansverduistering) om Zijn dienaren angst in te boezemen. Wanneer jullie dit dus aanschouwen, verricht dan het gebed en smeek Hem, totdat het weggenomen wordt.”

Het gebed dat daarbij hoort

De Imaam leidt het gebed dat bestaat uit twee gebedseenheden. Tijdens iedere gebedseenheid wordt er twee keer lang gelezen, twee keer lang Roekoe’ verricht en twee keer lang de Soedjoed. Alle handelingen van de eerste gebedseenheid (recitatie, Roekoe’ en Soedjoed) duren langer dan de handelingen van de tweede gebedseenheid. In de eerste gebedseenheid wordt soerah al-Fatiha gereciteerd en een andere soerah vergelijkbaar aan soerah al-Baqarah. In de tweede gebedseenheid moet weer al-Fatiha gelezen worden, de tweede soerah mag dit keer wat korter zijn, vergelijkbaar aan Ali Imraan.

Na het gebed neemt de Imaam het woord om de mensen te vermanen over het verschijnsel van zons- en maansverduistering. Hij vertelt hierbij dat het twee tekenen van Allah betreffen waarmee Hij Zijn dienaren angst inboezemt.

Salaat al-khusoof moet niet verricht worden als de eclips voorbij is, omdat de tijd daarvoor dan verstreken is. Als je niet afwist van de eclips en je komt er te laat achter, dan kun je geen al-khusoof gebed meer verrichten.

Welke leringen trekken we hieruit?

  • Dat de moslims bij het zien van dit verschijnsel zich moeten haasten tot het gebed, smeekbede en goede daden, zoals de Profeet (vrede zij met hem) aangaf. Wij moeten kinderen leren dat een zonsverduistering op zich zelf niet bijzonder is, maar het feit dat Allah alles heeft geschapen (ons, de hemelen, de aarde, de planeten.. het hele universum) en dit bestuurt.
  • We leren dat de Profeet, die analfabeet was, de Koran geopenbaard heeft gekregen waarin de zon en de maan als tekenen worden genoemd en dat middels de maanstanden een jaartelling berekend kan worden. Dit maakt het ook mogelijk om te berekenen wanneer de zonsverduistering plaatsvindt.
  • We leren hier ook uit dat de Profeet, niet sprak uit eigen kennis of begeerte. De Profeet was een schapenherder die niet kon schrijven. Op wetenschappelijk niveau vertelde hij over de maan, de zon, de embryo, de voorgaande profeten, de ongeziene kennis, en nog meer. Dit geeft duidelijk aan dat hij gekozen is door Allah om Zijn boodschap over te brengen.
  • Allah heeft ons de structuur gegeven die we nodig hebben. En Allah maakt hier geen fouten in en Hij is hier consequent in. Als wij deze structuur niet zouden hebben (dag en nacht) zouden wij ontregeld raken. Dit geeft aan dat de mens structuur nodig heeft en wij moeten de kinderen ook structuur bieden in het leven, in de klas en betrouwbaar daarin zijn.
  • Dat we bij het zien van de zonsverduistering moeten nadenken over de Kracht van Allah, de Grootheid en de Kunde waarmee Allah in staat is om de hemelen en aarde, en alles wat in het universum aanwezig is, te scheppen en te besturen. Als we iedereen bij elkaar zouden roepen om slechts een klein vliegje te maken en daar leven in te blazen, zou dat niet lukken.
  • Dit is één van de wonderen van Allah en dit moet ons laten nadenken over Zijn kunde en ons zwakte. Allah heeft ons niet nodig, maar wij hebben Hem nodig. Allah vraagt ons Hem te aanbidden en te gehoorzamen, en naast hem niets of niemand anders te aanbidden en Mohammed (vrede zij met hem) te erkennen als laatste boodschapper en profeet en zijn wetten te volgen. Iedere dag maken wij fouten en Allah vergeeft ons daarvoor als wij vergeving vragen. Wij weten dat Allah in staat is alles te scheppen, en dat hij het Paradijs en het Hellevuur geschapen heeft. Wij moeten toewerken naar het Paradijs en ons beschermen tegen het Hellevuur. Allah wil dat wij tijdens de zonsverduistering nadenken over de gevaren van onze handelen, want zoals je in de klas consequenties opstelt voor ongehoorzaam gedrag en dat ook duidelijk maakt tegenover de kinderen, heeft Allah ons in de Koran en in de overleveringen van de Profeet ook duidelijk gemaakt wat de consequenties zijn van ons gedrag hier op aarde. Allah zegt: “Wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien” (Soerah Az-Zalzalah 99: 7-8)
  • Het khusoof-gebed kan alleen verricht worden tijdens de zonsverduistering. Wij kunnen hier een lering uit trekken dat een aanbidding regels heeft en op tijd verricht moet worden. Ook het dagelijks gebed heeft voorgeschreven tijden en dient op tijd gebeden te worden. Wij mogen een aanbidding niet zelf bedenken, deze moet voorgeschreven zijn en moet op de juiste manier verricht worden.

 

Salaat al-khusoof