Moskee Badr maakt onderdeel uit van het Islamitisch Genootschap Amsterdam (“IGA”). Eén van de doelen van IGA is om de islamitisch-soennitische gemeenschappen in Amsterdam te verenigen en te versterken, ongeacht etnische afkomst. Als aangeslotene van IGA zullen we ons actief inzetten voor dit doel.

 

Houd voor activiteiten van IGA de website in de gaten via www.igaweb.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met IGA via info@igaweb.nl.

+31-684662357 / App uw naam en u wordt op de hoogte gehouden via WhatsApp.


Doneer met TIKKIE omwille van ALLAH voor het verbouwen van klaslokalen

–>

Moge Allah uw donatie accepteren, jazakom ALLAHO khayran.
Steun Ons met Verbouwing Moskee Badr Amsterdam
Sadaqah reinigt de ziel!
De Profeet ﷺ heeft de maand Ramadaan de maand van het helpen van anderen genoemd, Steun Ons met de verbouwing!
( Ingang boven & Klaslokalen )
vul het formulier hiernaast en doneer,Of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL09ABNA0498949095 t.n.v. Moskee Badr.

We willen jullie al van harte bedanken voor jullie bijdrage.

[/video_text][/video_left]

BEGINPERIODE VAN DE ISLAM

In de 7e eeuw na Chr. werd in Arabië de grondslag voor een nieuwe godsdienst gelegd. Ze werd bekend als de islam, onderwerping aan Allah (God)’ betekent. De aanhanger ervan werden moslims genoemd. Ze wilden hun geloof zo ver mogelijk verspreiden en in minder dan 100 jaar…

Lees verder

WAT IS DE ISLAM?

Islam is een Arabisch woord dat betekent ‘de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen’. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen. Het is de religie van alle profeten die door Allah zijn gestuurd en de religie van alle oprechte moslims.

Lees verder

HET BEELD VAN DE ISLAM

Het gedrag van de profeet (vrede zij met hem) was een weerspiegeling van datgene wat vermeld staat in de Koran. In Sahih Moeslim zegt Aicha (Allah zij tevreden met haar) dan ook: ,,Zijn gedragscode (vrede zij met hem) was de Koran.”

Lees verder

Smeekbeden tijdens RamadanWat komt er na Ramadan?Waarom smeekbeden soms niet worden verhoord

Allah sprak in een aantal verzen van hoofdstuk al-Baqarah over de verplichtingstelling van het vasten. Tussen die verzen vinden wij één vers dat op het eerste gezicht niets te maken lijkt te hebben met het vasten. Het betreft namelijk het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.”

(Soerat al-Baqarah: 186)

De reden waarom dit vers geschaard is onder de verzen die over het vasten gaan, is om aan te geven dat het smeken van Allah een speciale betekenis heeft in de maand Ramadan. Deze speciale betekenis heeft alles te maken met de situatie waarin de dienaar verkeert. Een situatie die gekenmerkt wordt door prachtige activiteiten als het vasten, bidden en reciteren van de Koran. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De vastende heeft tijdens het verbreken van zijn vasten recht op een smeekbede die niet onverhoord blijft.”

(Ibnoe Maadjah)

In het licht van het voorgaande rest ons niets anders dan gretig gebruik te maken van deze

We hebben de maand Ramadan achter ons gelaten, de maand van de Koran, Taqwa (godsvrucht), geduld, strijd tegen onze eigen begeerten, genade, vergeving en de maand waarin de Poorten van de Hel gesloten zijn. Wij staan nu voor de volgende vragen:

– Hebben wij het doel van Taqwa bereikt? Zijn wij geslaagd van de ‘Ramadan-school’ en verlaten wij deze met een diploma van de godsvrezenden?

– Hebben wij onze daden van aanbidding zuiver en alleen voor Allah verricht zodat wij Zijn Genade en Vergeving mogen ontvangen?

– Hebben wij onze begeerten bestreden en overwonnen of zijn we verslagen door onze slechte oude gewoonten en onze blinde imitaties?

Ongetwijfeld zal elke oprechte moslim zichzelf dit soort vragen stellen en zal iedereen dit voor zichzelf met eerlijkheid moeten beantwoorden.

Wat zijn wij wijzer geworden na Ramadan?

Ramadan kan je zien als een school van Iemaan en een halte om de spirituele batterijen op te laden zodat men er voor de rest van het jaar weer ‘tegenaan’ kan. Wanneer anders zal iemand een les leren en ten goede veranderen als dit niet gebeurt in de maand Ramadan? De nobele maand Ramadan is een ware school van verandering waarin wij onze daden, gewoonten en manieren – die in strijd zijn met de Wetten van Allah – veranderen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij veranderen wat er in hunzelf is.”

(Soerat ar-Racd: 11)

Als je één van hen bent die werkelijk voordeel hebben verkregen van de maand Ramadan, je Taqwa is toegenomen, je hebt gevast op de manier waarop Allah dit van ons verlangt, je hebt gebeden in de nachten van Ramadan, je hebt je eigen Nafs bestreden, prijs jouw Heer dan en wees Hem dankbaar. Vraag Hem om jou standvastig te maken in alle daden van aanbidding tot de dood je komt halen. Wees niet als degene die door het overdag drijven van handel een fortuin heeft verdiend, maar als de avond valt alles wat hij heeft verdiend cent voor cent wegsmijt. Wat zou men zeggen over zo een persoon?!

Dit is ook precies de toestand van een persoon die terugkeert naar het plegen van zonden nadat hij de maand Ramadan heeft doorgebracht met het vasten en het verrichten van andere daden van aanbidding. Nadat hij was begunstigd met het gehoorzamen van Allah en het met Hem communiceren, keerde hij terug naar het verrichten van slechte daden. Hoe verdorven zijn de mensen die Allah slechts kennen tijdens de Ramadan?

Het tekort doen van iemands eigen geloof na de maand Ramadan manifesteert zich op vele manieren, waaronder:

– Mannen die de gezamenlijke verplichte gebeden verlaten, nadat zij de moskeeën vulden tijdens het Taraawieh-gebed. Zij gingen naar de moskeeën voor de aanbevolen gebeden, maar verlaten de gezamenlijke verplichte gebeden.

– Het teruggrijpen naar verboden zaken.

Het mag duidelijk zijn dat dit geen dankbaarheid tonen inhoudt voor al de zegeningen en gunsten die je van Allah krijgt. Dit houdt juist ondankbaarheid in en het verwerpen van al deze gunsten. Tevens kan dit meteen een indicatie dat iemands vasten niet wordt geaccepteerd. Wij zoeken ons toevlucht hiertegen bij Allah. Degene die namelijk op de juiste manier vast is in een blijde stemming als cIed-ul Fitr is aangebroken en hij dankt zijn Heer Die hem in staat stelde zijn vasten af te ronden. Hij blijft vrezen dat Allah zijn vasten wellicht niet zal accepteren, net zoals onze oprechte voorgangers tot zes maanden na Ramadan Allah smeekten om hun vasten en overige goede daden, die zij verrichtten in deze maand, van hen te accepteren.

Tot de tekenen dat iemands vasten en overige goede daden worden geaccepteerd, behoort het feit dat iemands gehoorzaamheid aan Allah, de Verhevene, is toegenomen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: ,,Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen.”

(Soerat Ibraahiem: 7)

Als de dienaar zijn Heer werkelijk dankbaar is, dan zul je hem geleid zien worden tot (nog meer) gehoorzaamheid en zal hij afstand nemen van zondigheid. Dankbaarheid is het verlaten van zonden, zoals de eerste moslims zeiden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En aanbidt jouw Heer, totdat al-Yaqeen (hier: de dood) tot jou komt.”

(Soerat al-Hidjr: 99)

De moslim moet zich constant in een staat van gehoorzaamheid aan Allah bevinden, standvastig houdend aan Zijn Wetten en onwrikbaar in zijn geloof, zodat hij of zij niet één van hen is die Allah alleen aanbidden in één maand of op één plaats. De gelovige weet daarentegen dat de Heer van Ramadan ook de Heer van de overige maanden is en dat Hij de Heer van alle tijden en plaatsen is. Hij is dus standvastig in het gehoorzamen van Allah tot dat de dood hem komt halen (interpretatie van de betekenis):

“Wees standvastig zoals jou is opgedragen en degene die met jou berouw heeft (is opgedragen) en overtreed niet.”

(Soerat Hoed: 112)

Aboe cAmrah Soefyaan ibnoe cAbdillaah overlevert dat hij het volgende zei: “O Boodschapper van Allah! Doe mij een uitspraak over de Islam, waarna ik niemand daarover hoef te vragen.” Hij antwoordde: “Zeg: ,,Ik geloof in Allah en houd je hieraan vervolgens vast.”

(Moeslim)

– Als het vasten in de maand Ramadan voorbij is, dan is er nog altijd het vrijwillige vasten, zoals het vasten van de zes dagen in de maand Shawwaal, de maandagen en donderdagen, de middelste drie dagen van elke Islamitische maand, de dag van cAashoerah, de dag van cArafah en anderen.

– Als het staan in de nachtgebeden gedurende de maand Ramadan voorbij is, dan zijn er nog altijd de vrijwillige nachtgebeden gedurende het hele jaar. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij sliepen gedurende de nacht weinig. En in de laatste uren van de nacht smeekten zij om vergeving.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 17-18)

– Als het uitgeven van liefdadigheid in de maand Ramadan en de Zakaat-ul Fitr achter de rug zijn, dan is er nog altijd de verplichte Zakaah (al-Maal) en nog vele andere mogelijkheden tot het geven van liefdadigheid.

– Het lezen van de Koran en erover nadenken is niet alleen iets voor in de maand Ramadan, het is daarentegen voor alle tijden, net zoals het verrichten van goede daden. Verricht dan ook goede daden en behoed jezelf voor luiheid. En weet dat het voor ons niet is toegestaan om de verplichte handelingen, zoals de verplichte gezamenlijke gebeden, te verlaten of om ze uit te stellen en kom niet in de buurt van verboden zaken, zoals verboden praat, eten en drank, en het kijken of luisteren naar verboden zaken, enzovoorts.

Wees te allen tijde standvastig en oprecht in dit geloof van Allah, omdat je niet weet wanneer je de Engel des Doods zal tegenkomen. Waak ervoor dat hij jou niet komt halen, terwijl je in een staat van zonde verkeert.

O Allah, Degene Die de harten doet omdraaien, maak onze harten standvastig op Uw geloof.

Wij vragen Allah onze vasten, gebeden en onze overige goede daden te accepteren. En wij vragen Hem om onze gehoorzaamheid na de Ramadan te doen toenemen en om de staat waarin onze gemeenschap verkeert te verbeteren. Moge Allah ons eer schenken en mogen wij werkelijk tot onze Heer terugkeren.

Het is vreemd dat jij blijft volharden in het vragen om je doelen: hoe langer deze uitblijven, hoe langer jij blijft volharden (in het vragen van Allah). Dit terwijl jij vergeet dat het uitblijven hiervan twee redenen kan hebben:

Het is in je eigen voordeel. Wellicht haast jij je tot iets dat je zal schaden.
Het is vanwege je eigen zonden. Het verhoren van een smeekbede staat namelijk op verre afstand van een zondaar.
Veeg het vuil van de zonden dat zich op de wegen naar het verhoren van je smeekbede bevinden schoon. Kijk vervolgens naar datgene waar jij om vraagt. Komt dit je geloof ten goede? Of is dit slechts bedoeld om je begeerten te bevredigen?

Dient dit slechts ter bevrediging van je begeerten, weet dan dat Allah zachtzinnig en genadevol is voor jou door je dit (d.w.z. datgene waar jij om vraagt) niet te geven. Dat jij volhardt in het vragen hiervan is te vergelijken met een kind dat vraagt om dat wat hem zal schaden. Als blijk van zachtmoedigheid richting het kind wordt hem dit juist niet gegeven.

Komt dit daarentegen je religie ten goede, dan is het wellicht in je voordeel dat dit uitgesteld wordt. Ook kan het zo zijn dat het je religie juist ten goede komt wanneer jou dit niet toekomt.

Algemeen gezien geldt dat wat Allah voor jou uitstippelt beter is dan dat wat jij voor jezelf uitstippelt. Zo kan Hij jou onthouden van datgene waar jij naar verlangt om hiermee je geduld op de proef te stellen. Toon Hem dus de pracht van je geduld, zodat jij op korte termijn datgene zult zien wat jou behaagt.

Wanneer jij de weg naar het verhoren van je smeekbede reinigt van het vuil van de zonden, en daarnaast geduldig bent met wat voor jou is voorbeschikt, dan zal al hetgeen dat jou overkomt beter voor jou zijn. Ongeacht of jou nou iets of niets wordt gegeven.